ISInvent || ระบบสารสนเทศงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ISINVENT || Information System of Inventory SNRU

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ระบบจองเลขที่ชุดเบิกจ่าย
งบประมาณ

เข้าใช้งานระบบ
ระบบหนังสือราชการ (รับ-ส่ง)
งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เข้าใช้งานระบบ
ระบบจองเลขที่หนังสือราชการ

เข้าใช้งานระบบ
ระบบบริหารงาน
เพื่อการควบคุมวัสดุ

เข้าใช้งานระบบ
ระบบบริหารพัสดุ

เข้าใช้งานระบบ
ระบบจองเลขที่คำสั่ง

เข้าใช้งานระบบ
ระบบซ่อมบำรุงรถยนต์

เข้าใช้งานระบบ